รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จัดให้มีการรับสมัครพิจารณาคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกาา ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุนๆละ 15,000 บาท โดยนิสิต มศว ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตประสงค์จะยื่นเอกสารหลังวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิฯ ได้เอง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2258 9589

รายละเอียดทนุการศึกษาและใบสมัครขอรับทุนพร้อมแบบเขียนเรียงความ (คลิก)

2019-09-24T20:53:19+00:00