ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

///ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

รายละเอียด โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ (คลิก)

ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 เรื่อง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน (คลิก)

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

Facebook : โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย – Democratic Innovation (คลิก)

ประกาศการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565
ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท
* การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
2. ชุมชน องค์กร

* การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน
โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย
1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม
2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน
(ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ)
3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 – 5 นาที)
4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมีความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

* ส่งผลงานเข้าประกวดได้
ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95

2022-05-05T17:34:41+00:00