งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

//งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 2020-11-03T15:42:14+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
แบบฟอร์มสำหรับเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน รายละเอียด 03/11/2020
เอกสารคู่มือประกอบการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน รายละเอียด 03/11/2020
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (โดยฝ่ายวิชาการ มศว) รายละเอียด 23/09/2019
การกำหนดตำแหน่งชื่อสาขาวิชาและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 รายละเอียด 23/09/2019
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 รายละเอียด 23/09/2019