งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

//งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
งานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 2022-02-15T08:58:07+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ประกาศหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2564 รายละเอียด 15/02/2022
การแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป รายละเอียด 15/02/2022
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด 27/01/2022
แบบฟอร์มสำหรับเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน รายละเอียด 03/11/2020
เอกสารคู่มือประกอบการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน รายละเอียด 03/11/2020
การกำหนดตำแหน่งชื่อสาขาวิชาและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 รายละเอียด 23/09/2019
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2561 (โดยฝ่ายวิชาการ มศว) รายละเอียด 23/09/2019
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 รายละเอียด 23/09/2019