ขอเชิญนิสิตส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดในโครงการ SSO Star Contest ภายใต้หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40”

///ขอเชิญนิสิตส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดในโครงการ SSO Star Contest ภายใต้หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40”
  ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินโครงการ SSO Star Contest การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม 
ภายใต้หัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และการรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตคลิปวิดีโอรณรงค์ให้ผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์และหน้าที่ตามกฏหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง

สำนักงานประกันสังคมขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ
เข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ หรือเกียรติบัตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงาน
ประกันสังคมภายใต้หัวข้อ “กํารสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40 และกํารรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40”

รายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติม (คลิก)

กรอกใบสมัคร (คลิก)

Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (คลิก)

เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม (คลิก)

2022-05-06T10:36:21+00:00