หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา 2019-09-15T14:03:27+00:00

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

Doctor of Fine and Applied Arts Program in Ethnomusicology

ดูรายละเอียดวิชา

ภาพการเรียนการสอน