ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมอบรม “Designing Your Life : ปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหา” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต (หมวดเลือก)

///ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมอบรม “Designing Your Life : ปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหา” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต (หมวดเลือก)
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมอบรม “Designing Your Life : ปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหา” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต (หมวดเลือก)
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 
รุ่น 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 
รุ่น 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30น. – 16.30น.
สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อกับงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
นิสิตสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าอบรมรุ่นใด ทั้งนี้เมื่อเลือกอบรมในรุ่นใดแล้ว ขอความกรุณาเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบระยะเวลา 1 วัน
นิสิตที่เข้าร่วมอบรมครบตามหลักสูตร 1 วัน จะได้รับการบันทึกกิจกรรม “หมวดเลือก”
รับสมัครถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

2021-07-29T18:52:26+00:00