มศว ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/มศว ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมติ คณะรัฐมนตรี
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ
• ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
• ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%
• ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10%

*ในส่วนของนิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้ว จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง ผ่านบัญชีของนิสิต

*ในกรณีที่นิสิตยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในยอดเงินที่ได้ทำการหักส่วนลดแล้ว

“โดยรายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง”

2021-07-29T17:12:00+00:00