คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register LoginBlogger 

    คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

RSS  

   การประกอบอาชีพในอนาคต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

icon course2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

  -วิชาเอกการออกแบบการสื่อสาร              -วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
  -วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น                    - วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ

 

icon course4

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

     ดนตรีคลาสสิก 
     * การผลิตงานดนตรีเชิงธุรกิจ
     * ดนตรีแจ๊ส

  

icon course3

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

 -วิชาเอกเซรามิกส์                                -วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม
 -วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์     
  

 

icon course1

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 -วิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง      -วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
 -วิชาเอกนาฏศิลป์สากล                              -วิชาเอกนาฏศิลป์
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

icon course10

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

 -สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 -สาขาวิชานาฏศิลป์
 -สาขาวิชาศิลปศึกษา