คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

Banner006

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

dep 05dep 0711121113

dep 101114dep 010copydep 013copy

 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

 

korakod

อาจารย์กรกลด คำสุข
หัวหน้าสาขา
ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์ : การออกแบบแฟชั่น)
M.A. ( Fashion )
Ph.D. (Art and Design :Fashion)
โทร.

yodkrai
อาจารย์ยศไกร ไทรทอง
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
MA (Publications Design)
ปม.ช (จิตรกรรม)
โทร. 

ravithep
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิเทพ มุสิกะปาน
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์:การออกแบบผลิตภัณฑ์)
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
โทร. 

 


arun
อาจารย์ ดร.อรัญ  วานิชกร
ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์ : การออกแบบผลิตภัณฑ์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
โทร. 

 


pornpimol
อาจารญย์พรพิมล พจนาพิมล
ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์ : การออกแบบแฟชั่น)
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
M.A. ( Fashion )
โทร. 

sawanya
อาจารย์สวรรยา จอมเทพมาลา
ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์ : การออกแบบแฟชั่น)
MFA (Fashion Design)
โทร. 

Boon-arrak
อาจารย์บุญอารักษ์ รักษาวงษ์
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
ศป.ม.(นฤมิตรศิลป์-แฟชั่นและสิ่งทอ)
โทร. 

yongyut
อาจารย์ยงยุทธ ผันแปร์จิตร์
ศบ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
โทร. 

kanokwan
อาจารย์กนกวรรณ ใจหาญ
ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์ : ศิลปะเครื่องประดับ) 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
โทร. 

sitthipong
อาจารย์สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
M.S. (Manufacturing Engineering)
โทร.

waroj
อาจารย์วรฐ  ทรัพย์ศรีสัญจัย
ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์ : ศิลปะเครื่องประดับ) 
MFA (Fashion Design)
โทร.

wirun
อาจารย์วิรุฬห์  วุฒิฤทธากุล
โทร.

ladapath
อาจารย์ลดาภัค  ชุมประเสริฐ 
โทร.

siriwachara
นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
โทร. 123

hathaipan
น.ส.หทัยพันธน์ ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาแฟชั่นและอัญมณี
โทร. 124