งานบริหารความเสี่ยง

//งานบริหารความเสี่ยง
งานบริหารความเสี่ยง 2021-05-03T11:01:29+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
มาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 รายละเอียด 03/05/2021
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 2563 รายละเอียด 21/04/2021
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รายละเอียด 22/03/2021
โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 รายละเอียด 24/07/2020
มาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 รายละเอียด 05/02/2020
โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 รายละเอียด 22/08/2019
โครงการสัมมนาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 รายละเอียด 05/08/2019
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 รายละเอียด 13/03/2019