งานบริหารความเสี่ยง

//งานบริหารความเสี่ยง
งานบริหารความเสี่ยง 2020-08-03T12:49:04+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2563 รายละเอียด 24/07/2020
มาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 รายละเอียด 05/02/2020
โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 รายละเอียด 22/08/2019
โครงการสัมมนาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 รายละเอียด 05/08/2019
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 รายละเอียด 13/03/2019