คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร Core Value

เอกลักษณ์
   การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
 
วัฒนธรรมองค์กร
   กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
 
ค่านิยมองค์กร Core Value
  core-value FOFA
 

อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 03 กรกฎาคม 2561 02:54

ฮิต: 1690

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

  * ปีการศึกษา 2557

  * ปีการศึกษา 2556

อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2558 07:15

ฮิต: 4810

งานบริหาร

งานบริหาร-สำนักงานคณบดี

- แนวปฏิบัติที่ดี KM ปีงบประมาณ 2558 (คลิก)

- แนวปฏิบัติที่ดี (Explicit Knowledge) สำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2557
   * ขั้นตอนการทำวิจัยในองค์กรR2R : Routine to Research (คลิก)
   * คู่มือซ้อมอพยบหนีไฟ และภาคผนวก (คลิก)

อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558 07:24

ฮิต: 2027

รายงาน/ผลการประเมินคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คลิก)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (คลิก) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

  รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 สำนักงานคณบดี

  รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาศิลปะการแสดง

  รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

  รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา 

  รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

  รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

  รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

  รายงานผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์ศิลปวิทยบริการ

อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 13 กันยายน 2559 02:57

ฮิต: 4874

งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

การขอถอดวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560

นิสิตรหัส 60 สามารถรับบัตรนิสิตได้แล้ว ที่หอประชุมใหญ่

การขอใบรับรองทางการศึกษา มศว   ต้องทำอย่างไร

กำหนดเวลาเพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2560

ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (เฉพาะเรื่องการลงทะเบียนเรียน การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอถอนวิชา แจ้งจบการศึกษา) (คลิก)

1

2

3

 

* วันสุดท้ายของการชำระค่าบริการการศึกษา 1/2558

* ขอเชิญนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557 รับใบรับรองปริญญาและTranscript (ฉบับสมบูรณ์) ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

* กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2558

7 กันยายน - 19 ตุลาคม 2558  นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 แจ้งจบทางอินเทอร์เน็ตตามวันที่กำหนด เตรียมรูปถ่ายสวมครุย ขนาด 2 นิ้ว สี ส่งพร้อมใบแจ้งจบ

* การทดสอบความถนัดทางการเรียน (SWUSAT)นิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ มศว องครักษ์ และ มศว ประสานมิตร (รายละเอียด คลิก)

* ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558    

- 24 - 31 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายในการเพิ่ม-ลด และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2558

* Download เอกสาร/คู่มือ  

   - คู่มือ อาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา 2557  
   - คู่มือการบริหารหลักสูตร 
   - คู่มือบริหารหลักสูตร TQF (ฉบับสมบูรณ์)

อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560 03:51

ฮิต: 2064