ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 2024-03-22T11:02:31+00:00

ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

DEPARTMENT OF THAI AND ASIAN MUSIC

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ พันธุ์เสือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ พันธุ์เสือหัวหน้าภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
Ph.D. (Music)
University of Delhi, India

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธุ์วราทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธุ์วราทร
FHEA (Fellowship)

ศศ.ด. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร
FHEA (Fellowship)

Ph.D. (Ethnomusicology)
Indonesian Institute of the Arts Yogyakarta, Indonesia

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.พงศพิชญ์ แก้วกุลธร
อาจารย์ ดร.พงศพิชญ์ แก้วกุลธร
ศศ.ด. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ศิลปกรรมศาสตรศึกษา: ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย))
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำภาควิชา

นางสาวนิศากร อุสาพรหม
นางสาวนิศากร อุสาพรหมผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร. 0 260 0123 ต่อ 126
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา