ภาควิชาทัศนศิลป์ 2024-04-04T18:02:59+00:00

ภาควิชาทัศนศิลป์

DEPARTMENT OF VISUAL ARTS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุขหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
FHEA (Fellowship)

อ.ด. (ประวัติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ทัศนศิลป์-จิตกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
ปร.ด. (ไทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
รองศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์
รองศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏพระนคร

ค.บ. (เซารามิกส์)
วิทยาลัยครูพระนคร

CV
รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล
รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล
M.F.A. (Ceramics)
Otis College of Art and Design, U.S.A.

ศศ.บ. (เซรามิกส์)
มหาวิทยาลัยรังสิต

CV
อาจารย์ ดร.พิศรวัส ภู่ทอง
อาจารย์ ดร.พิศรวัส ภู่ทอง
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

M.F.A. (Printmaking)
Fort Hays State University, USA

B.F.A. (Printmaking)
Southern Illinois University at Carbondale, USA

ค.บ. (ศิลปศึกษา)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร
ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยรังสิต

CV
อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ
อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาศิลปากร

ศศ.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ทัศนศิลป์-จิตกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์
FHEA (Fellowship)

ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.ม. ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. ทัศนศิลป์-เซรามิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำภาควิชา

นางมาลา วงษ์งาม
นางมาลา วงษ์งามนักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0 260 0123 ต่อ 125
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์