สำนักงานคณบดี 2023-04-07T11:43:44+00:00

สำนักงานคณบดี

OFFICE OF THE DEAN

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวจุฬาพร แสงสกุล
นางสาวจุฬาพร แสงสกุลรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 120

งานบริหารและธุรการ (Administrative Affairs)

นางมาลา วงษ์งาม
นางมาลา วงษ์งามหัวหน้างานบริหารและธุรการ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 119
นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร
นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 107
นางสาวนิภา ว่องไว
นางสาวนิภา ว่องไว
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 100, 121

นางทัศนี ฤกษ์สว่าง
นางทัศนี ฤกษ์สว่าง
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 114
นายชูเกียรติ เอกนาม
นายชูเกียรติ เอกนาม
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 114
นางอคิราภ์ ปิ่นละมัย
นางอคิราภ์ ปิ่นละมัย
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 109
นางสาวภัทรา ธีระกุล
นางสาวภัทรา ธีระกุล
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 102

นายสำรวย เต็กอวยพร
นายสำรวย เต็กอวยพร
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 130
นายสายชล จิตรีขาน
นายสายชล จิตรีขาน
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 118
นายชูสม กุลานุจารี
นายชูสม กุลานุจารี
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 108
นางสาวภัสสร พกบัณฑิต
นางสาวภัสสร พกบัณฑิต
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 131

งานคลังและพัสดุ (Financial and Facilities Affairs)

นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อน
นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อนหัวหน้างานคลังและพัสดุ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 106
นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะ
นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 116
นางสาวจันทรา สุทัศนสรวง
นางสาวจันทรา สุทัศนสรวง
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 156
นางสาววรรณา ประสงค์
นางสาววรรณา ประสงค์
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 105
นางสาวศุภชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์
นางสาวศุภชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 104
นายฑีฆภัส สนธินุช
นายฑีฆภัส สนธินุช
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 103

งานบริการการศึกษา (Educational Services Affairs)

นางศิริรัตน์ พรมนาง
นางศิริรัตน์ พรมนางหัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 110
นายกฤษณ์ หิรัญพิศ
นายกฤษณ์ หิรัญพิศ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 122
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 147
นางสาวอาพร ภูมิบุญชู
นางสาวอาพร ภูมิบุญชู
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 101
นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง
นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 103
นางสาวธนพร โชคชัยปัทมาพร
นางสาวธนพร โชคชัยปัทมาพร
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 110