สำนักงานคณบดี 2022-08-10T09:10:35+00:00

สำนักงานคณบดี

OFFICE OF THE DEAN

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวจุฬาพร แสงสกุล
นางสาวจุฬาพร แสงสกุลรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 120

งานบริหารและธุรการ (Administrative Affairs)

นางมาลา วงษ์งาม
นางมาลา วงษ์งามหัวหน้างานบริหารและธุรการ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 119
นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร
นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 107
นางสาวนิภา ว่องไว
นางสาวนิภา ว่องไว
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 100, 121

นางทัศนี ฤกษ์สว่าง
นางทัศนี ฤกษ์สว่าง
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 114
นายชูเกียรติ เอกนาม
นายชูเกียรติ เอกนาม
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 114
นางอคิราภ์ ปิ่นละมัย
นางอคิราภ์ ปิ่นละมัย
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 109
นางสาวภัทรา ธีระกุล
นางสาวภัทรา ธีระกุล
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 102

นายสำรวย เต็กอวยพร
นายสำรวย เต็กอวยพร
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 130
นายสายชล จิตรีขาน
นายสายชล จิตรีขาน
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 118
นายชูสม กุลานุจารี
นายชูสม กุลานุจารี
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 108

งานคลังและพัสดุ (Financial and Facilities Affairs)

นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะ
นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะหัวหน้างานคลังและพัสดุ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 116
นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อน
นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อน
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 106
นางสาวจันทรา สุทัศนสรวง
นางสาวจันทรา สุทัศนสรวง
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 156
นางสาววรรณา ประสงค์
นางสาววรรณา ประสงค์
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 105

งานบริการการศึกษา (Educational Services Affairs)

นางศิริรัตน์ พรมนาง
นางศิริรัตน์ พรมนางหัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 110
นายกฤษณ์ หิรัญพิศ
นายกฤษณ์ หิรัญพิศ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 122
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 147
นางสาวอาพร ภูมิบุญชู
นางสาวอาพร ภูมิบุญชู
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 101
นางสาวนุชนารถ รอดสอาด
นางสาวนุชนารถ รอดสอาด
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 132
นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง
นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 103