สำนักงานคณบดี 2018-08-04T15:42:33+00:00

สำนักงานคณบดี

OFFICE OF DEAN

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวจุฬาพร แสงสกุล
นางสาวจุฬาพร แสงสกุลนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
0 2649 5000 ต่อ 120

งานบริหารธุรการ

นางมาลา วงษ์งาม
นางมาลา วงษ์งามเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารธุรการ)
0 2649 5000 ต่อ 119
นางสาวนิภา ว่องไว
นางสาวนิภา ว่องไวผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0 2649 5000 ต่อ 100

นางสาวภัทรา ธีระกุล
นางสาวภัทรา ธีระกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 2649 5000 ต่อ 102

งานการเงิน

นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะ
นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะนักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหน้างานการเงิน)
0 2649 5000 ต่อ 116
นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อน
นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อนนักวิชาการเงินและบัญชี
0 2649 5000 ต่อ 106
นางสาวจันทรา สุทัศนสรวง
นางสาวจันทรา สุทัศนสรวงนักวิชาการเงินและบัญชี
0 2649 5000 ต่อ XXX

งานพัสดุ

นางสาวปนัดพร มีสมเสริฐ
นางสาวปนัดพร มีสมเสริฐนักวิชาการพัสดุ
0 2649 5000 ต่อ 104
นางสาววรรณา ประสงค์
นางสาววรรณา ประสงค์นักวิชาการพัสดุ
0 2649 5000 ต่อ 105

งานบุคคล

นางอคิราภ์ ปิ่นละมัย
นางอคิราภ์ ปิ่นละมัยบุคลากร
0 2649 5000 ต่อ 109

งานนโยบายและแผน

นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร
นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0 2649 5000 ต่อ 107

งานบริการการศึกษา

นางศิริรัตน์ พรมนาง
นางศิริรัตน์ พรมนางนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หัวหน้างานบริการการศึกษา)
0 2649 5000 ต่อ 110
นายกฤษณ์ หิรัญพิศ
นายกฤษณ์ หิรัญพิศนักวิชาการศึกษา
0 2649 5000 ต่อ 112
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์นักวิชาการศึกษา
0 2649 5000 ต่อ 147

งานบริการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

นางสาวจารุวรรณ ส่งเสริม
นางสาวจารุวรรณ ส่งเสริมนักวิชาการศึกษา
0 2649 5000 ต่อ 103

งานบัณฑิตศึกษา

นางศิริรัตน์ พรมนาง
นางศิริรัตน์ พรมนางนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
0 2649 5000 ต่อ 110

งานกิจการนิสิต

นางสาวนุชนารถ รอดสอาด
นางสาวนุชนารถ รอดสอาดนักวิชาการศึกษา
0 2649 5000 ต่อ 133

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอาพร ภูมิบุญชู
นางสาวอาพร ภูมิบุญชูนักวิชาการศึกษา
0 2649 5000 ต่อ 101

งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

นายสำรวย เต็กอวยพร
นายสำรวย เต็กอวยพรผู้ปฏิบัติงานบริหาร
0 2649 5000 ต่อ 130

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวพัณณ์ชิตา เดชครุธ
นางสาวพัณณ์ชิตา เดชครุธนักวิชาการศึกษา
0 2649 5000 ต่อ 153

งานช่างเทคนิค

นายสายชล จิตรีขาน
นายสายชล จิตรีขานช่างเทคนิค
0 2649 5000 ต่อ 118
นายชูสม กุลานุจารี
นายชูสม กุลานุจารีช่างเทคนิค
0 2649 5000 ต่อ 108

พนักงานขับรถ

นายสำราญ มีสมเสริฐ
นายสำราญ มีสมเสริฐพนักงานขับรถยนต์
0 2649 5000 ต่อ 15087

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นางทัศนี ฤกษ์สว่าง
นางทัศนี ฤกษ์สว่างพนักงานบริการอัดสำเนา
0 2649 5000 ต่อ 114
นายชูเกียรติ เอกนาม
นายชูเกียรติ เอกนามพนักงานพิมพ์
0 2649 5000 ต่อ 114

เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์
นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์นักวิชาการศึกษา
0 2649 5000 ต่อ 148
นางสาวภิตินันท์ อะภัย
นางสาวภิตินันท์ อะภัยเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม
0 2649 5000 ต่อ 1154