เอกสารที่เกี่ยวข้อง

//เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2022-04-22T10:53:34+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 รายละเอียด 22/04/2022
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 รายละเอียด 22/04/2022
ประกาศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรสายปฏิบัติการ รายละเอียด 18/01/2022
ประกาศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรสายปฏิบัติการ รายละเอียด 18/01/2022
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 รายละเอียด 18/01/2022
คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency Appraisal) มศว 2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561) รายละเอียด 29/07/2021
คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียด 29/04/2021