เอกสารที่เกี่ยวข้อง

//เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2022-12-20T17:12:24+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด 20/12/2022
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย รายละเอียด 14/09/2022
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติคณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียด 05/08/2022
คู่มือการประเมิน สมรรถนะในการปฏิบัติงาน มศว ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2565 รายละเอียด 05/08/2022
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565-2569 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รายละเอียด 17/07/2022
แผนปฏิบัติการการเงินคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2565- 2569 มศว รายละเอียด 17/07/2022
คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency Appraisal) มศว 2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561) รายละเอียด 17/07/2022
คู่มือการให้บริการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งานการเงินคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รายละเอียด 17/07/2022
ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดและระบบสแกนนิ้ว รายละเอียด 09/06/2022
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 รายละเอียด 22/04/2022
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 รายละเอียด 22/04/2022
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 รายละเอียด 18/01/2022
ประกาศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรสายปฏิบัติการ รายละเอียด 18/01/2022
ประกาศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรสายปฏิบัติการ รายละเอียด 18/01/2022
คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency Appraisal) มศว 2560 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561) รายละเอียด 29/07/2021
คู่มือปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียด 29/04/2021