เอกสารที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณบดี

//เอกสารที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณบดี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณบดี 2022-04-25T11:49:08+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
ขั้นตอนและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ รายละเอียด 25/04/2022
ขั้นตอนและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รายละเอียด 25/04/2022