งานบริหารงานวิจัย

งานบริหารงานวิจัย 2023-10-06T16:50:46+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด 06/10/2023
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการสมัครบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานวารสารข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) รายละเอียด 06/10/2023
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด 06/10/2023
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด 06/10/2023
ประกาศ เรื่องการสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 3) รายละเอียด 20/04/2023
ประกาศ เรื่องการสมัครรับทุนสนับสนุนการการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 3) รายละเอียด 20/04/2023
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด 30/01/2023
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด 30/01/2023
ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตผลงานวิจัย รายละเอียด 01/12/2022
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนผลิตตำรา หนังสือ เอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน ของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียด 04/10/2022
ประกาศทุนสนับสนุนการสมัครบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานวารสารข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด 03/10/2022
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด 03/10/2022
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด 03/10/2022
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 4 การอบรมแลกเปลี่ยนเรื่องการเขียนรายงานวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ (scopus) รายละเอียด 27/05/2022
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 3 การอบรมแลกเปลี่ยนเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ (scopus) รายละเอียด 27/05/2022
ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 07/02/2022
พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 รายละเอียด 10/11/2021
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 09/11/2021
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 09/11/2021
ประกาศสมัครรับทุนสนับสนุนการแปลบทความวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 09/11/2021
ประกาศทุนสนับสนุนการสมัครบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานวารสารข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 09/11/2021
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ รายละเอียด 26/03/2021
ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 3) รายละเอียด 10/03/2021
ประกาศเรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด 03/11/2020
ประกาศเรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด 03/11/2020
ประกาศเรื่อง ทุนสนับสนุนการสมัครบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานวารสารข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด 03/11/2020
Discontinued-sources-from-Scopus รายละเอียด 30/09/2020
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียด 24/09/2020
แบบฟอร์มการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียด 24/09/2020
GIAP 20JOURNAL Reviwers 20Guide รายละเอียด 19/03/2020
ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา การอนุรักษ์สืบทอดละครชาตรีเมืองเพชร รายละเอียด 19/03/2020
การสังเคราะห์งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย รายละเอียด 19/03/2020
GIAP JOURNALS Reviewers’ Guide รายละเอียด 19/03/2020
การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รายละเอียด 19/03/2020
Role of Social and Technological Challenges in Achieving a Sustainable Competitive Advantage and Sustainable Business Performance รายละเอียด 19/03/2020
การจัดการศึกษาในระบบแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย กับการขับเคี่ยวของกระแสชาตินิยม และข้ามชาตินิยม: ศึกษากรณีโรงเรียนวัดศิริมงคล จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด 19/03/2020
แบบเสนอหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด 12/12/2019
แบบรายงานผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด 12/12/2019
SAMIC The Proceedings of The 6th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2019 รายละเอียด 13/06/2019
THE CREATIVE WORK THE 9th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS AND CULTURE 2019 (PROCEEDING) รายละเอียด 13/06/2019