คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา PFA 442 ภูมิปัญญาไทยกับงานนาฏศิลป์

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา PFA 442 ภูมิปัญญาไทยกับงานนาฏศิลป์ นำนิสิตลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญากับศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสระแก้ว จำนวนทั้ง 9 อำเภอ เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากทุกอำเภอ จัดทำเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นมอบแก่จังหวัดสระแก้วต่อไป

 1

2

3

4

5

6

7

9