คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดงนาฎศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย และวิชาเอกนาฏศิลป์สากล) FOFA SWU

การแสดงนาฎศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย และวิชาเอกนาฏศิลป์สากล) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 และวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37